"Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzont,
tak by osiągając jedne, zawsze widzieć nowe."
                                                       Agnieszka Lisak


PL | EN
 

 

 
home finanse i księgowość kadry i place współpraca kontakt
 
 

Współpraca z naszymi klientami

Współpraca z biurem podatkowym w głównej mierze opiera się na obustronnym zaufaniu.
Poniżej przedstawiamy Państwu przejrzysty zakres działań jakie podejmujemy współpracując z naszymi klientami.

I etap – wdrażanie (przejęcie) obsługi:

 • szczegółowe uzgodnienie z Klientem zakresu zadań powierzonych nam do realizacji oraz ustalenie zadań realizowanych przez Klienta we własnym zakresie i sposobu ich realizacji np.: kwestia obiegu dowodów księgowych, zasad fakturowania, prowadzenia szczegółowej ewidencji magazynowej itp.,

 • wstępne pisemne ustalenia zasad rachunku kosztów i przychodów oraz zakładowego planu kont,

 • wstępne przedyskutowanie stosowanych przez Klienta zasad sporządzania i obiegu dowodów księgowych,

 • przejęcie od Klienta kserokopii niezbędnych dokumentów organizacyjnych: akt założycielskich (umowa spółki), zakładowy plan kont, wyciąg z rejestru handlowego lub wpis do ewidencji, decyzja o nadaniu NIP i REGON, umowy najmu, leasingu i o pracę oraz pomoc (w razie potrzeby) przy załatwianiu rejestracji podatkowej, uzyskaniu numeru NIP, REGON itp.

II etap – prace comiesięczne:

 • reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,

 • analiza, weryfikacja dokumentów oraz ich odbiór z siedziby firmy,

 • zarejestrowanie danych na podstawie dowodów księgowych, otrzymanych za pokwitowaniem,

 • analiza i weryfikacja zarejestrowanych danych,

 • przedstawienie Klientowi wstępnych wyników za miesiąc rozliczeniowy, do akceptacji i ewentualnych korekt do 15-tego miesiąca następnego,

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji na podatek dochodowy firmy oraz VAT- przed 20-tym każdego miesiąca i poinformowanie Klienta o wynikających z nich płatnościach,

 • sporządzanie wydruków miesięcznych ksiąg (uproszczona wersja rachunku zysków i strat, bilansu oraz stan niezapłaconych należności od klientów i dla klientów),

 • sporządzanie ewidencji VAT,

 • sporządzanie raportów wewnętrznych np. miesięczne raporty zagraniczne, pakiety konsolidacyjne, raporty dotyczące kontroli wewnętrznej, raporty przedstawiające wyniki firmy na potrzeby rachunkowości zarządczej,

 • sporządzanie listy płac dla pracowników etatowych, sporządzanie umów cywilno-prawnych,

 • sporządzanie deklaracji PIT 4, PIT 11 oraz deklaracji ZUS,

 • prowadzenie akt osobowych, kart urlopowych, kart absencyjnych,

 • przygotowanie przelewów wynikających z dokumentów zakupu, listy płac oraz zobowiązań podatkowych (CIT< VAT< PIT ZUS< PFRON),

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 • prowadzenie spraw kadrowych.

III etap – zadania związane z zamknięciem rocznym ksiąg i rocznymi rozliczeniami podatkowymi:

 • wysyłanie do kontrahentów pism o potwierdzenia sald rozrachunków,

 • ujęcie w księgach wyników inwentaryzacji rocznych u Klienta,

 • analiza roczna zapisów na poszczególnych kontach oraz sald tych kont,

 • sporządzanie specyfikacji do salda końcowego każdego z kont i uzgodnienie jej z Klientami,

 • sporządzane sprawozdań finansowych za rok obrotowy,

 • sporządzanie rocznych informacji dotyczących przychodów uzyskanych przez pracowników etatowych PIT 11 oraz z tytułu umów cywilno-prawnych,

 • sporządzanie rocznego zeznania na podatek dochodowy osób fizycznych i prawnych.

 
 
 
 

home | obsługa finansowo-księgowa | kadry i płace | współpraca | wycena | zasady obslugi | referencje | kontakt | Grodzisk Mazowiecki | Milanówek | Brwinów | Podkowa Leśna | Błonie

Created by 2011